Doklady potřebné k uzavření svazku

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství – k vyzvednutí na každém matričním úřadu
 • občanské průkazy obou snoubenců (případně platný cestovní pas ČR + potvrzení o osobním stavu a trvalém bydlišti – vydá oddělení evidence obyvatel na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště)
 • rodné listy obou snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (podrobnější informace na oddělení matriky)

Doklady potřebné k uzavření manželství pro cizince:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • doklad o trvalém bydlišti
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané oddělením cizinecké policie ČR, nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství

 

Upozornění

 • Snoubenec, který je cizincem, nemusí předkládat doklad o oprávněnosti pobytu, pokud je občanem Evropské unie (EU) nebo občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Státy Evropské unie – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko Státy evropského hospodářského prostoru – uzavření smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a EU – jsou to tyto státy – Island, Lichtenštejnsko, Norsko – nejsou členy EU a Švýcarsko, které rovněž není členem EU, ale upravuje svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.
 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice.

Doporučení: o dokladech ke sňatku s cizincem se informujte vždy na příslušné matrice

Uzavření manželství před příslušným orgánem církve:

(Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině)

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku

 • dotazník k uzavření manželství
 • žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • osvědčení k církevnímu sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynuly více jak 3 měsíce
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodný list ženich a nevěsty

 

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list, případně soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • ID kartu snoubence z ciziny (stačí fotokopie nebo fax)

 

Správní poplatky:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,– Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,– Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1000,– Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,– Kč
 
 
Hide